آگاهی از چگونگی رشد کودک و آشنایی با نیاز های او بهترین کمک برای برخورد با اوست.
همیشه به عنوان پدر و مادر یادتان باشد که یک قدم از مسایلی که در انتظار فرزندتان است جلوتر باشید تا بتوانید به درستی به نیاز های او پاسخ داده و با این عمل اعتماد به نفس را در آنها تقویت کنید.
به تفاوت های فردی کودک خود اگاه باشید زیرا نمی توان انتظار داشته که همه ی کودکان شبیه هم باشند و مثل یکدیگر رشد کنند.
به کودک اجازه دهید احساسات خود را بیان کند و شما گفته هایش را تایید کنید.
وقتی به او می گویید می فهمید چه احساسی دارد، احساس امنیت را به او هدیه داده اید.

حتما به او توضیح داده شود که چه رفتاری قابل قبول و چه رفتاری غیر قابل قبول است.

بعضی از مواقع می توانید او را تشویق به بازی کنید تا حواسش از اینکه به کاری ناشایت مشغول است منحرف شود.

کودکان از اینکه بعضی از حرفها را برای آنها یادداشت کنیم، چه به صورت نقاشی و یا به صورت نوشتاری بسیار لذت می برند و بهتر از دستور شفاهی آن را انجام می دهند.

حفظ شکیبایی، مهم ترین عامل برای ایجاد رفتار های مناسب در کودکان است.

کودکان خرد سال حافظه ی بسیار محدودی دارند، پس باید صحبت و پیام های خود را هر بار واضح و روشن برایشان بازگو کنیم.

رفته رفته سعی کنیم کلمه ی ( نه ) را زیاد بکار نبریم.

به کودک حق انتخاب بدهیم.

یک محاسبه جالب برای حدس زن قد کودکتان در 18 سالگی

(پدر قد+مادر قد)/2+7=پسرها

(پدر قد+مادر قد)/2-7=دخترها

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی