کودک احتیاج به دلبستگی ایمن دارد، این دلبستگی به این معناست که او اطمینان خاطر پیدا کند، پدر و مادرش پیش او هستند و قرار نیست او را ترک کنند. برای این منظور وقتی کودک حدود هشت ماهه است، نباید به مدت طولانی دور از مادر باشد.
هر بار که کودک چهار دست و پا می رود بعد از 2 تا 3 دقیقه رویش را به طرف مادر بر می گرداند، مادر حتما سعی کند که به او لبخند بزند و از نگاه های فرزندش استقبال کند.
با کودک، بازی معروف قایم باشک کنید تا با مفهوم این موضوع که هر دور شدن از دیده به معنی رفتن و نیامدن نیست.
• از اطرافیان خواهش کنیم که بعضی از مواقع در نگهداری کودک به ما کمک کنند تا فرزندمان کمی از ما دور باشد.
• به صورت پنهانی کودک را ترک نکنیم زیرا عدم اطمینان و دلبستگی نا ایمن در او ایجاد می شود.
• برای کودک برنامه کاری خود را توضیح دهیم و به او اطمینان دهیم که حتما باز می گردیم و زمانی را برای باهم بودن به او اختصاص خواهیم داد.
• هیچگاه حالت مادرنگران که احساس گناه برای ترک کردن فرزند خود را دارد به خود نگیرید، زیرا باعث می شود این احساس غیر معقول را به کودک خود را دارد به خود نگیرید، زیرا باعث می شود این احساس غیر معقول را به کودک خود انتقال دهیم.
• او را در آغوش گرفته و ببوسیم، شادمانه با او خداحافظی کرده و دست تکان دهیم.
• ممکن است کودک قبل ازاینکه او را ترک کنیم ما را سخت در آغوش بگیرد این کار آنها را به منزله لوس بازی و لجبازی نباید گذاشت، کودک را از خود جدا نکنیم بلکه ماهم متقابلا او را در آغوش کشیده و ببوسیم و عجله ای از خود برای ترک کودک نشان ندهیم.

• برای او پاداش در نظر بگیریم.
• مثال: بگوییم « پسرم این جایزه را برای اینکه امروز بهترین خداحافظی را از لبای تو شنیدم، برایت خریدم. »

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی