روانشناسان اعتقاد دارند هر رفتاری با تقویت ،پایدار می شود پس بعضی از رفتار های کودک اگر نادیده گرفته شوند تقویت نشده و دوباره تکرار نمی شوند. برای مثال بسیاری از رفتار های کودک مانند پافشاری برای خرید چیزی ، یا قشقرق راه انداختن ، وقتی برای اولین بار بروز داده می شود اگر هیچ گونه عکس العملی از جانب اطرافیان نبیند تقویت نشده و تکرار نمی گردد.
پس روش نادیده گرفتن یکی از اصول مهم فرزند پروری است و دارای چند مرحله می باشد.
• خودداری از هرگونه تماس فیزیکی : مثلا زدن روی دست کودک ، خودداری از لبخند زدن یا لب گزیدن.
• خودداری از هرگونه تماس چشمی: مثلا به دلیل اینکه کودک حرف ناشایستی برای اولین بار از دهانش خارج شد چشم غره نروید ، و یا چشمانتان را گشاد نکنید.
• خودداری از هر گونه ارتباط کلامی ، مثلا نهی از حرفی که زده و یا اینکه تهدید هایی مثل « بزار بابت بیاد بهش می گم و …»

نکت (1): معمولا روش نادیده گرفتن برای رفتار هایی که در مراحل اولیه هستند استفاده می شود.

نکته (2) : این روش در مورد کارهای خطرناک مثل بازی با چاقو یا وسایل آسیب زا مناسب نمی باشد.

نکته (3): پیش بینی می شود در ابتدای اجرای روش رفتار و یا عمل مورد نظر بیشتر و یا شدید تر شود، . ولی با ادامه اجرای روش نادیده گرفتن کاهش رفتار را مشاهده خواهید کرد.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی