معمولا ما از انتظارات و توقعاتی که از کودک خود داریم آگاهی کامل داریم ولی آیا تا به حال فکر کرده ایم توقع کودکان از ما چیست؟
اگر می خواهیم در آینده کودکانی موفق ، مسئولیت پذیر و مستقل داشته باشیم می بایست آنها را از لحاظ روانی و روحی حمایت کنیم ،به آنها عشق بورزیم و احترام بگذاریم . بهتر است با خلاصه ای از توقعات کودکان که نیاز های روانی آنان است آشنا شویم.
اول: کودکان نیاز دارند بدانند مورد علاقه هستند در این که هر کودکی برای پدر و مادرش عزیز و دوست داشتنی است شکی نیست ولی باید این علاقه از قلب سرچشمه گرفته و بر زبان جاری شود.
این احساس دوست داشتن که در والدین پایان ناپذیر است باید در لحظه لحظه زندگی کودک بیان شود و او را بدون قید وشرط دوست بداریم. به او ابراز کنیم از دیدن و با او بودن لذت می بریم. از اینکه او را در آغوش بگیریم و ببوسیم خجالت نکشیم حتی اگر فرزندمان دیگر بزرگ شده است.

اگر کودک از ما طلب دوست داشتن کرد و رفتاری از جانب ما نبیند ممکن است در آینده عقده ای بار آید.

دوم : آنها را جزء ارزشمندی از خانواده به شمار آوریم و در تصمیم گیری ها از آنها مشورت بخواهیم و کودکان احساس تعلق به خانواده داشته باشند و مطمئن شوند در خانواده ای امین و پر از آرامش جایگاهی مخصوص به خود دارند. نیاز های اولیه آنها را شناسایی کنیم و درجهت رفع آن بکوشیم تا احساس امیدواری و به دور از اضطراب داشته باشند.

سوم: توانایی های او را مورد توجه قرار داد تا احساس کند قدرتمند است نیاز به قدر یکی از سلسله نیاز های هر فرد است، البته اگر بیش از حد به کودک به قدرت بدهیم دچار اعتماد به نفس کاذب میگردد و ممکن است پرخاشگر و متهاجم شود. آگاهانه استعداد و توانایی های او را مورد تشویق و تمجید قرار دهیم وقتی احساس قدرت کند ، ضعف و نا امیدی را از خود دور می سازد. یکی از عوامل مهم دراحساس قدرت بخشیدن به کودک خودداری از امر ونهی است و اینکه اجازه تصمیم گیری در مورد کارهایی که توانایی انجام آن را دارد، داشته باشد.

چهارم: این احساس را در او به وجود بیاوریم که به عنوان بزرگتر به او نیازمندیم و این سبب می شود احساس مفید بودن کند او را در مشورت های خانوادگی شرکت دهیم ،نظر او را جویا شویم و در انجام کار ها از او کمک بخواهیم.

تکنیک محرومیت سازی موقت:

کودکان باید بدانند زمانی که برخلاف قوانین خانه کاری انجام داده اند و یا اینکه در انجام کاری که به آنها محول شده است کوتاهی کرده اند پیامدی منفی دریافت خواهند کرد.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی