توجه کردن به این معناست که والدین توجه خود را به رفتار های درست و صحیح کودکان بیشتر معطوف کنند زیرا معمولا والدین رفتار های نادرست کودکان را مورد سرزنش قرار می دهند ولی از طرفی رفتار های درست کودکان به جا و به موقع تقویت نمی شود. همانطور که ما به عنوان افرادی بزرگسالان از مشاهده رفتار های مناسب لذت می بریم ، کودکان نیز از این موضوع انرژی مضاعف گرفته و سعی در بیشتر کردن رفتار های مناسب خودر می نمایند، به طور مثال، تشکر کردن از کودک به دلیل اینکه امروز بسیار رسا و زیبا به همسایه سلام کرده است. کافیست امتحان کنید و نتایج مثبت این عمل را ببینید.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی