اینو می خوام ،اونو می خوام
برام بخرید. می خوام می خوام….
تا به حال چندین بار مستقیم و غیر مستقیم با کودکی برخورد کرده ایم که جیغ می زند پا می کوبد و یا گریه می کند و چیزی می خواهد تا والدین خود را برای سر نهادن به خواسته هایش تسلیم می کند.
• به خاطر داشته باشید کودک یاد می گیرد اگر با گریه نتواندبه خواسته هایش برسد می تواند برای تسلیم شدن مادرش جیغ بزند ، پس جیغ می زند و « نمی خرم » مادر را تبدیل به « باشه می خرم» می کند.
اولین گام این است که پله تسلیم خود را برای فرزند رو نکنیم و اگر منظورمان است همیشه نه بماند .
یک توصیه : اگر قرار است با گریه ، جیغ زدن یا پا کوبیدن کودکمان نظر ما تغییر کند پس همان اول به « نه » را ننگوییم ، این طور فقط رفتاری مخرب را به کودکمان آموزش داده ایم.
• برای رفع این عادت بد باید گروهی عمل شود ، یعنی اگر کودک از جلب رضایت مادر نا امید شد به پدر متوسل نشود ، به این معنا که باید پدر و مادر هم کاسه شوند و پله ی یکسانی داشته باشند « اگر نه است نه بماند»

• یاد آور می شویم که بر خلاف تصوروالدین این مشکل ناشی از رفتار غلط خود آنهاست نه کودکان.
• برای کودکمان مشخص کنیم که چه چیز هایی را برایش می خریم و چه چیز هایی را نمی خریم و بر سر تصمیم خود باقی بمانیم.

به طور مثال در فروشگاه معمولا کودکان به این مساله آگاهی دارند که والدین به دلیل حفظ آبرو کوتاه می آیند، این نوسانات باعث می شود که نتوانیم به منظور مطلوب خود برسیم پس هیچ گاخه از اینکه در حال تربیت صحیح فرزند خود هستیم شرمسار و خجل نباشیم ، قاطعیت شرط رسیدن به هدف است.

ممکن است این قاطعیت منجر به بهم ریختن برنامه ها شود ، برای مثال مجبور شویم خرید خود را نیمه کاره رها کرده و به منزل بازگردیم باید اطمینان داشت که این قاطعیت ما را زودتر به هدفمان ، یعنی کاهش تقاضا های غیر معقولانه کودک خواهد رساند.

در مترو خانمی را دیدم که کودکش از او پاستیل خواست . مادر گفت پول ندارم کودک گفت می خوام مادرگفت پول ندارم کودک گریه کرد و گفت من پاستیل می خواهم ولی باز مادر گفت پول ندارم کودک بازهم گریه کرد مادر لبخندی زد گفت مامانو ببوس تا برات بخرم بچه این کار را کرد و مادر فروشنده را صدا زد و گفت :« خانم یک بسته پاستیم بدید!» ببینید که چه اشتباهی رخ داده ؟

• مادر به عنوان فردی دروغگو در ذهن کودک نقش می بندد ( پول ندارم)
• کودک پله ی مادر را پیدا کرد و متوجه شد با جیغ و گریه در مکان های عمومی می تواند رضایت مادر را بگیرد.
• گرفتن بوسه از کودک برای مادر باج خواهی است و یک رفتار غلط دیگر را به کودک آموزش می دهد و آن این است که پله ای هم به عنوان بوسه وجود دارد.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی