بارها شده درب اتاق کودک را باز کرده و تصور می کنیم دزد به خانه زده و باورمان نمی شود که تمام این بهم ریختگی و آشفتگی را کودک ما انجام داده است.
اجازه دهید مثال دیگری بزنم: صبح فرزند ما می خواهد به مدرسه برود کشوی لباسهای خود را بهم ریخته و لباسهایش را روی زمین ریخته و درب کشو باز است.
به طور کلی باید توجه داشت که هر خانواده باید قوانینی داشته باشد و برای نهادینه شدن نظم در خانواده این قوانین از همان ابتدای تولد بچه قابل اجرا باشد.
• توجه داشته باشیم نظم بچه ها با نظم ما متفاوت است پس نباید کاری خارج از توان کودک از او بخواهیم، به طور مثال نظم از دید ما چیدن کتابها از بزرگ تا کوچک درکتابخانه بصورت عمودی است ولی شاید از دید فرزندمان چیدن کتابهای روی هم نظم باشد، پس باید متوجه باشیم که باید کم کم تعاریف خود را از نظم به یکدیگر نزدیک کنیم.
• بهتر است برای هر چیز مثل عروسکها، ماشینها، آجر های خانه سازی، لباسها، جورابها، کتابها و. . . جای مشخصی را تعیین کنیم. البته این جایگاهها باید در دسترس کودک باشد.
• می توانیم بای هر جایگاه یک علامت که ازخود کودک خواسته ایم نقاشی آن را برایش بکشد را روی آن بچسبانیم.
• کودکان مانند دوربین فیلمبرداری هرکاری را که ما انجام دهیم ضبط میکنند، رفتار ها و نظم ما را یاد می گیرد، پس الگوی مناسبی باشیم.
• در ابتدا سعی کنیم برای جمع آوری همراه او باشیم زیرا نیاز دارد بسیاری از اصول را یاد بگیرد.

هیچگاه در زمان نبود او اتاق و وسایلش را مرتب نکنید، این کار نتایج منفی دارد.

زیرا:

1. باعث می شود توقع کودک از ما این باشد که همیشه این کار را انجام دهیم.
2. ممکن است اوتصور کند که در کارهای شخصی اش دخالت کرده ایم.
3. اگر چیزی از وسایلش گم شود ما متهم هستیم.

• باید روشن و صریح باشد.
• هرگز نگوییم « برو اتاقت را تمیز کن» یا « می خواهم اتاقت را مرتب کنی. » یادمان باشد تمیزی و مرتب بودن واژه های نسبی است و ممکن است از دید کودکمان اتاقش منظم و تمیز باشد.

پس واضیح بگوییم که چه می خواهیم مثال:

« دخترم میخواهم تمام عروسکهایت را از روی زمین جمع و در جای خود قرار دهی. » یا « پسرم آجر های خانه سازی ات را داخل جعبه خودش بریز. »

• از تقویت و سیستم پاداش دهی استفاده کنید.
• از سیستم محرومیت برای زمانی که از انجام مسئولیت ها شانه خالی کرد استفاده کنیم.
• روشی برای ایجاد انگیزه در کودکان برای جمع آوری وسایلهایشان: مثل صندالی بازی یک موسیقی گذاشته و از کودک بخواهیم تا وقتی موسیقی را قطع و از کودک بخواهیم مثل مجسمه بی حرکت بماند و دوباره آهنگ را پخش کنیم با این کارر هم با او بازی کرده و هم یاد داده ایم که مرتب باشد.
• مانند یک فروشند رفتار کنیم به این معنا که اگر کودک مثلا ماشین قرمزش را خواست اول باید ماشین آبی را تحویل بدهد و سرجایش بگذارد تا بتواند ماشین قرمزش را دریافت کند.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی